English Utolsó frissítés: 2024-07-10
segítség keresés English

Frisítés dátuma: 2024-07-10

hun eng Utolsó frissítés: 2024-07-10 kapcsolat gyik Segíthetünk?
25 éves a LIFE program
imglink

Dokumentumtár

LIFE tématerületek jogszabályok/joganyagok/stratégiák

Természet és biodiverzitás

LIFE Természetvédelem és biodiverzitás tematikájú projektekhez kapcsolódó nemzetközi és nemzeti szakmai jogszabályok/joganyagok/stratégiák:

 

Natura 2000 és Biodiverzitás - Általános tudnivalók

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=menu_2090

http://www.natura.2000.hu/hu

http://www.biodiv.hu/

LIFE Természetvédelem és biodiverzitás projektek által megcélzott joganyagok/stratégiák

Megj.: Kérjük minden esetben tájékozódjon, hogy a hatályos jogszabályi változatot olvassa-e.

i)          A Tanács 2009/147/EK irányelve (2009. November 30.) a vadon élő madarak védelméről (Madárvédelmi irányelv)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0147&from=HU

ii)        A Tanács 92/43/EGK irányelve (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről (Élőhelyvédelmi irányelv)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN

iii)      Az EU biodiverzitás stratégiája 2020-ig

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0244&from=EN

iv)    Országos Natura 2000 Priorizált Intézkedési Terv – (PAF = Prioritised Action Framework)

http://www.termeszetvedelem.hu/natura-2000-finanszirozas-2014-2020 (itt magyar nyelvű kivonat is elérhető) http://www.termeszetvedelem.hu/_user/browser/File/Natura2000/PAF/PAF_Hungary_EN_2013-04-18.pdf (teljes angol szöveg)

v)      EU Víz Keretirányelv (2000/60/EK) http://www.euvki.hu/ (Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, Kvassay Jenő Terv)

vi)    EU Árvíz Irányelv (2007/60/EK)

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0060

vii)   A tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R1143&from=EN

viii)   Zöld infrastruktúrával kapcsolatos európai bizottsági közlemény

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013DC0249&from=CS

Natura 2000 területekkel kapcsolatos hazai jogszabályok

ix)       275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=86484.255498

x)        14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet a Natura 2000 területekkel érintett földrészletekről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=130739.248395

http://doc.hjegy.mhk.hu/20100N20000014_21.PDF - madárvédelmi területek

http://doc.hjegy.mhk.hu/20100N20000014_23.PDF - kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területek

http://doc.hjegy.mhk.hu/20100N20000014_22.PDF - kiemelt jelentőségű és különleges természetmegőrzési területnek jelölt területek

Természetvédelmi egyéb nemzeti jogszabályok

i)          1996. évi LIII. tv. a természet védelméről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=26858.290108

ii)        13/2001. (V. 9.) KöM rendelet a a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=56000.313262

Egyéb joganyagok, szabványok, hasznos linkek

i)          A természetvédelmi szakterületre vonatkozó jogszabályok és az állami irányítás egyéb jogi eszközeinek jegyzéke

http://www.termeszetvedelem.hu/jogszabalyjegyzek

ii)        Az érvényben lévő táj- és természetvédelmi szabványok listája

http://www.termeszetvedelem.hu/termeszetvedelmi-szabvanyok

iii)      Védett Természeti Területek Törzskönyvében nyilvántartott országos jelentőségű, egyedi jogszabállyal védett természeti területek, valamint a helyi jelentőségű védett természeti területek törzskönyvi adataihoz kapcsolódó, azok mellékleteként nyilvántartott földrészletek listája

http://www.termeszetvedelem.hu/index.php?pg=hrsz

Európai vöröslista fajai http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/species/redlist/index_en.htm

IUCN vöröslista fajai http://www.iucnredlist.org/

 

 

Környezet- és erőforrás-hatékonyság

 

Környezet és erőforrás-hatékonyság

 • az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterv

              http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/index_hu.htm

 • EU 7. környezetvédelmi cselekvési program

              http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/7eap/hu.pdf

 

Hazai átfogó tervdokumentumok:

 • Nemzeti Környezetvédelmi Program 2015-2020
 • Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia 2012-2024
 • Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia 2011-2020

 

Víz

             Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv, Kvassay Jenő Terv

 • EU Árvíz Irányelv (2007/60/EK)

              http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32007L0060

 • 2008/56/EK Irányelv (a tengervizek jó környezeti állapotának elérését célzó)
 • 80/68/EGK Irányelv a felszín alatti vizek egyes veszélyes anyagok okozta szennyezés elleni védelméről)

             http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31980L0068

 • 91/271/EGK Irányelv a települési szennyvíz kezeléséről

             http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0271

 

Hulladék

 • 2008/98/EK irányelv

            http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=uriserv%3Aev0010

 • 91/689/EGK Irányelv a veszélyes hulladékokról

             http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0689

 • 75/442/EGK Irányelv a hulladékokról

             http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31975L0442

 • 1999/31/EK Irányelv a hulladéklerakókról

             http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031

 

Hazai szakpolitikai dokumentumok:

 • Országos Hulladékgazdálkodási Terv
 • Országos Megelőzési Program

 

Erőforrás-hatékonyság - talaj, erdők, zöld és körforgásos gazdaság

 • Az Európai Bizottság 2015-ös körforgásos gazdaság csomagja

            http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm

 • A talajvédelemről szóló tematikus stratégia

            http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=URISERV%3Al28181

 • Az erdőket és az erdőalapú ágazatot érintő új uniós erdőgazdálkodási stratégia, COM(2013) 659

            http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX:52013DC0659

 

Környezet és egészség - vegyi anyagok és zaj

 • 1907/2006/EK REACH rendelet (vegyi anyag)

            http://echa.europa.eu/hu/regulations/reach

 • 528/2012/EU biocid termékekről szóló rendelet

             http://echa.europa.eu/regulations/biocidal-products-regulation

 • 2002/49/EK Zajról szóló irányelv;

             http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32002L0049

 • Seveso III irányelv (2012/18/EU irányelv), (veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek)

             http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0018

 • 1999/13/EK Irányelv a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról

            http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0013&from=EN

 

Levegőminőség, kibocsátások - városi környezet

 • 2001/81/EK Nemzeti kibocsátási határértékekről szóló irányelv (NEC)

             http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32001L0081

 • 2010/75/EU Ipari kibocsátásokról szóló irányelv

             http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex:32010L0075

 • 96/62/EK Irányelv a környezeti levegő minőségének vizsgálatáról és ellenőrzéséről

            http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A31996L0062

Éghajlat-politika, éghajlatváltozás

Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású, versenyképes gazdaság 2050-ig történő megvalósításának ütemterve /Com(2011) 112/
Az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodásra vonatkozó uniós stratégia /COM(2013)0216/
Éghajlat- és energiapolitikai keret a 2020–2030-as időszakra /COM(2014)015/

Lépjen velünk kapcsolatba!

A sikeres magyar LIFE-pályázatok létrehozásának érdekében munkacsoportot hoztunk létre. Az alábbi témákban szeretnénk segítséget nyújtani:

1. Természet és biológiai sokféleség:
Sashalmi Éva, 
lifenature@am.gov.hu
2. Körforgásos gazdaság és életminőség
Dr. Gazdagné Rózsa Enikő, 
lifeenvironment@em.gov.hueniko.rozsa.gazdagne@em.gov.hu, +3617951710
3. Az éghajlatváltozás mérséklése és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás:
Kőbányai Dénes, 
denes.kobanyai@em.gov.hulifeclimate@em.gov.hu, +3617957216; +36301087756
4. Tiszta energiára való átállás:
Kormos Eszter, lifecleanenergy@tim.gov.hu
>
segítség

Segíthetünk? - Írjon nekünk